Územně analytické podklady

V souvislosti s účinností nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a příslušných vyhlášek vznikla od roku 2008 všem stavebním úřadům v celé republice povinnost zpracovat územně analytické podklady a každé dva roky provést jejich aktualizaci. Jsou to informace o území, které byly získány od poskytovatelů údajů (správci dopravní a technické infrastruktury, ochrana přírody, vodohospodářství, ochrana památek) a také průzkumem celého území ORP Slaný.

Všechny získané informace byly digitalizovány a převedeny do datového modelu MINIS, který byl určen jako závazný pro všechny ORP ve Středočeském kraji. Vznikl tak datový sklad, z něhož budou čerpat hlavně pořizovatelé a projektanti územních plánů.

Ze získaných dat byly zpracovány rozbory pro zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění na různé oblasti (ochrana přírody a krajiny, veřejná dopravní a technická infrastruktura atd.).

Kromě textové části byly vypracovány i čtyři mapové výkresy, které graficky ztvárňují zjištěné skutečnosti.

V roce 2010 byla provedena první úplná aktualizace. Druhá úplná aktualizace proběhla v r.2012, byly vypracovány nové mapové výkresy, rozbor udržitelného rozvoje území a SWOT analýzy za jednotlivé obce. Tato aktualizovaná data jsou publikována zde na portálu ÚAP.

V roce 2014 byla na základě §28 zákona 183/2006 z pravidelně aktualizovaných údajů o území pořízena třetí úplná aktualizace dat. Data byla převedena do datového modelu DMG 4.2., který je používán ve Středočeském kraji.

Poslední úplná aktualizace proběhla v r.2016, data jsou opět dle datového modelu DMG 4.2, který je doporučen metodikou Středočeského kraje.

Byly vypracovány nové SWOT analýzy pro všechny obce, spadající pod ORP Slaný, nový rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). Tato textová data jsou publikována zde na portálu ÚAP ve složce Texty ÚAP.

Předepsané mapové výkresy (výkres hodnot, limitů, záměrů a problémů) jsou k dispozici pod odkazem Mapy.


Pořizovatel ÚAP: Městský úřad Slaný
Velvarská 136, 274 01 Slaný
Tel: 312 511 111
E-mail: salabova@meuslany.cz, brozova@meuslany.cz
Zpracovatel portálu ÚAP: Georeal spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Tel: 377 237 343
E-mail: georeal@georeal.cz